Individuele begeleiding in multi-probleemgezinnen als praktijkvoorbeeld

Gezien het feit dat multi-probleemgezinnen met meerdere problemen op meerdere terreinen tegelijk te maken hebben, hebben zij contact met tal van hulpverleningsinstanties. Uit ervaring weet Aubisque dat in dat geval hulp vaak versnipperd wordt aangeboden, er weinig onderlinge afstemming is en er weinig continuïteit in de hulpverlening is. Tal van onderzoeken laten zien dat de hulpverleners vaak niet van elkaar weten dat zij met het gezin of een gezinslid in contact staan, ruis en met name weerstand ontstaat! Over het algemeen hebben multi-probleemgezinnen een verstoorde relatie met de hulpverlening. Multi-probleemgezinnen zijn niet zelf organiserend en kunnen de hoeveelheid van hulpverleners en organisaties niet aan. Dit versterkt hun houding om hulp en zorg te mijden. De professional van Aubisque wacht niet tot het gezin naar hem toe komt, maar gaat zelf op bezoek bij het hulpbehoevende gezin in samenspraak met de verwijzer. Multi-probleemgezinnen kampen met een veelheid aan problemen die meervoudig van aard zijn. De problemen zijn vaak langdurig en gaan vaak van generatie op generatie over. In Nederland wordt een groei van multi-probleemgezinnen geconstateerd. Aubisque verzorgt begeleiding op maat binnen deze gezinnen in opdracht en in nauwe samenwerking met de gemeentes en werkt outreachend.

Wat is outreachend?

Outreachend werken is een manier van kijken en handelen om met de meest kwetsbaren mensen uit onze samenleving aan de slag te gaan. Definitie van outreachend werken: “Outreachend werken is een werkwijze die uitgaat van een actieve benadering en gericht is op het bevorderen van welzijn. In de praktijk betekent dit, dat de trajectbegeleider van Aubisque naar het gezin toe gaat, zich actief opstelt bij het onderhouden van contact en flexibel kan omgaan met de tijdstippen waarop er contact is. De hulp wordt dus verleend in de eigen leefsituatie van het gezin. Dit betekent bijvoorbeeld dat de trajectbegeleider ‘s avonds langs kan komen als dat het gezin beter uitkomt en dat gezinsleden in overleg kunnen bellen wanneer dat nodig is. Eén vertrouwenspersoon binnen een multi-probleemgezin.

Door één persoon binnen een multi-probleemgezin (mpg) in te zetten voor sociale ondersteuning, ontstaat een vertrouwensband tussen de hulpverlener van Aubisque en het gezin. Hierdoor kan de hulpverlener sociale steun op maat aanbieden. Bovendien is er bij veel cliënten die door Aubisque ondersteund worden, schaamte om over de multi-problematiek te praten met externen en om naar instellingen te gaan. Dit zorgt ervoor dat zij niet graag verschillende hulpverleners in huis hebben, waaraan zij telkens hun verhaal moeten doen. Sociale ondersteuning via één persoon is daarom een goede oplossing voor dit probleem. 80% van de mpg-gezinsleden zijn “hulpverleningsmoe”: het is een gegeven dat een zorgvrager ongeveer 20 keer hetzelfde verhaal moet vertellen aan evenzoveel hulpverleners.

Aubisque begeleide in 2010 een gezin, waar maar liefst 23 verschillende hulpverleners actief waren. Wat opviel in deze casus was dat de hulpverleners onderling geen enkel contact met elkaar hadden. Het gevolg was dat het wantrouwen van dit gezin jegens de hulpverlening zeer groot was. Dit is het beeld wat men vandaag de dag nog steeds en steeds vaker tegenkomt.

Tijdens de wekelijkse huisbezoeken worden allerlei probleemsituaties systematisch aangepakt. Denk hiermee aan financiële schulden, verslaving, buurtoverlast, opvoedingsproblematiek, familieperikelen, sociale problemen, agressie, dagbesteding, uitkeringen enz.

De trajectbegeleider van Aubisque wordt bij deze wekelijkse huisbezoeken niet gehinderd door kaders, iets wat bij de reguliere hulpverlening veel meer aan de orde is. Het positieve van deze vorm is dat de trajectbegeleider van Aubisque ook buitenshuis, in een informele sfeer, de zorgvrager bij kan staan met sociale steun. Door gelijkwaardigheid te creëren tussen de hulpverlener en het gezin kunnen de familieleden zelf aangeven wat ze willen delen en wat niet.

Zorgverlening multi-probleemgezinnen.

De problemen binnen een mpg worden bij Aubisque snel zichtbaar. Dit komt voornamelijk door het probleemgedrag dat de kinderen vertonen op school, thuis of in de buurt. In veel gevallen komt dit gedrag voort uit de problematiek van ouders: vaak hebben zij in hun jeugd allerlei negatieve en traumatische ervaringen opgedaan. Ervaringen, die hun kijk op de maatschappij hebben vervormd. Met andere woorden: zij hebben geen gezond referentiekader.
De multi-probleemgezinnen worden vervolgens aangemeld bij allerlei instanties die hulpverlenen op één specifiek gebied.
Het vertrouwen in eigen kunnen gaat hierdoor achteruit en voor de ouders is er, mede door hun andere problemen, geen overzicht meer. Voor verschillende gemeentes voert Aubisque op dit moment de regie binnen een aantal multi-probleemgezinnen. Aubisque draagt er zorg voor dat de mpg-cliënten hun afspraken bij onze ketenpartners nakomen. Zeker de eerste afspraken bij de hulpverleningsinstanties/ketenpartners worden altijd samen met een medewerker van Aubisque bezocht. Deze werkwijze wordt door zowel ketenpartners als zorgvragers als zeer prettig ervaren.

Als er geen stappen vooruit worden gemaakt.

Zolang er stappen in de goede richting worden gemaakt, zal Aubisque met sociale hulp het gezin blijven ondersteunen.
Mocht er na enkele maanden nog geen duidelijke vooruitgang zijn geboekt, dan worden de bezoeken geëvalueerd en eventueel gestopt en/of zorgvuldig overgedragen. Op dat moment zal Aubisque haar besproken advies geven aan de zorgvrager (s) alsmede de betrokken hulpverleningsinstanties. Opvallend hierin is dat met regelmaat na enige tijd toch weer contact wordt gezocht met Aubisque door zowel de hulpvrager of de betrokken hulpverlener (s). Dit kunnen hulpvragen of advies betreffen, maar ook zeker niet ongebruikelijk is de vraag om weer in de casus terug te komen.


Geïnteresseerd geraakt in onze diensten of heeft u een vraag aan ons?
Neem dan contact met ons op via email, via telefoonnummer: 0529 744060
of maak gebruik van ons contactformulier.

Aubisque BV

Postbus 270, 9200 AG, Drachten
E: info@aubisque.nl | I: aubisque.nl | T: 0529744060