Individuele begeleiding

Individuele begeleiding vanuit Aubisque is gericht op maatwerk. Samen met de cliënt en de opdrachtgever kijken we naar realistische en haalbare doelen op de verschillende levensgebieden. Hiermee gaan we aan de slag in het tempo van de cliënt.

Aubisque snapt dat elk mens de wereld op zijn of haar eigen manier beleeft. Hier sluiten we graag met de juiste bejegening op aan. Daar waar externe hulp, zoals behandeling, nodig is zoeken we samen met de cliënt naar de juiste partij.

Individuele begeleiding vanuit Aubisque is mogelijk vanuit de WMO of de WLZ.

Ondersteuning

Aubisque geeft ondersteuning op de volgende gebieden:

Agressie binnen het gezin
Loopbaanbegeleiding (UWV en Gemeentetrajecten)
Resocialisatie na detentie
Ondersteuning bij sollicitatieactiviteiten
Ondersteuning bij schuldhulpverlening
Begeleid wonen
Contacten met reclassering
CJIB, Politie en overige justitiële instellingen
Verslavingszorg
Woningbouwvereniging
School en leerplichtambtenaar
Bezorgde buurtbewoners
Maatschappelijkwerk

Door de expertise die wij hebben opgebouwd op het gebied van begeleiding van bovenstaande onderdelen, hebben wij een groot netwerk weten op te bouwen. De samenwerking met verschillende hulpverlenende en professionele instanties zorgt ervoor dat wij een stuk regie voeren die vertrouwd en zeer doeltreffend is.

Intermediaire partner

Het is belangrijk dat mensen die na hun detentie in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien, over een inkomen en huisvesting kunnen beschikken. Door de samenwerking met verschillende ketenpartners en de jarenlange vakkundigheid en expertise, kan de begeleider van Aubisque als intermediaire partner een belangrijke spil zijn in dit geheel.

Een mooi voorbeeld van intermediair partnerschap staat hieronder beschreven:Peter heeft te horen gekregen dat hij na vier jaar detentie over drie maanden ontslag uit zijn detentie krijgt. Peter heeft geen huisvesting, geen inkomen, geen huisarts; eigenlijk komt Peter op straat te staan met een bundeltje kleding en verder helemaal niets. Een mooi en keurig ingerichte huurwoning met een prachtige tuin was ooit Peters domein.

Zijn huis werd na drie maanden ontruimd en zijn inboedel werd opgeslagen in containers, welke echter niet meer terug te vinden waren na ontslag. Peter kwam in detentie doordat hij problemen had en komt nu na detentie weer in de problemen.

Onze manier van begeleiden is motiveren

Cor Rijpma eigenaar van Aubisque en forensisch trajectbegeleider wordt de laatste jaren steeds meer benaderd om te fungeren als individueel begeleider, niet alleen door zijn clienten maar ook door vele instanties die met lastige clienten te maken hebben of werken. Zijn aanpak en expertise worden geroemd door instanties en clienten met een forensisch kader. Cor Rijpma wordt geroemd door zijn specifieke aanpak en zijn motiverende werking met betrekking tot lastige tot zeer lastige clienten. Ook de medewerkers van Aubisque hebben deze manier van aanpak op een geweldige manier eigen weten te maken.

Door onze manier van coaching en door nauwe samenwerking met gemeenten, de reclassering, MMD’er, uitzendbureaus en professionele hulpverleningsinstanties kunnen wij direct een aantal stappen nemen die het uit detentie komen aangenamer maakt voor mensen zoals Peter. Hij staat er niet alleen voor en wij coachen hem en andere ex-gedetineerden graag bij de stappen die genomen moeten worden naar deze instanties.