Sociale ondersteuning

Gezien het feit dat multi-probleemgezinnen met meerdere problemen op meerdere terreinen tegelijk te maken hebben, hebben zij contact met tal van hulpverleningsinstanties. Uit ervaring weet Aubisque dat in dat geval hulp vaak versnipperd wordt aangeboden, er weinig onderlinge afstemming is en er weinig continuïteit in de hulpverlening is. Tal van onderzoeken laten zien dat de hulpverleners vaak niet van elkaar weten dat zij met het gezin of een gezinslid in contact staan, ruis onstaat!

Over het algemeen hebben multi-probleemgezinnen een verstoorde relatie met de hulpverlening. Multi-probleemgezinnen zijn niet zelforganiserend en kunnen de hoeveelheid van hulpverleners en organisaties niet aan. Dit versterkt hun houding om hulp en zorg te mijden. De professional van Aubisque wacht niet tot het gezin naar hem toe komt, maar gaat zelf op bezoek bij het hulpbehoevende gezin in samenspraak met de verwijzer.

Multi-probleemgezinnen kampen met een veelheid aan problemen die meervoudig van aard zijn. De problemen zijn vaak langdurig en gaan vaak van generatie op generatie over. In Nederland wordt een groei van multi-probleemgezinnen geconstateerd. Aubisque verzorgt begeleiding op maat binnen deze gezinnen in opdracht van gemeentes.

Ga naar aanmeldformulier

Aubisque werkt outreachend

Wat is outreachend

Outreachend betekent dat de hulpverlener van Aubisque naar het gezin toe gaat, zich actief opstelt bij het onderhouden van contact en flexibel kan omgaan met de tijdstippen waarop er contact is. De hulp wordt dus verleend in de eigen leefsituatie van het gezin. Dit betekent bijvoorbeeld dat de hulpverlener ‘s avonds langs kan komen als dat het gezin beter uitkomt en dat gezinsleden kunnen bellen wanneer dat nodig is.
Eén vertrouwenspersoon binnen een multi-probleemgezin.

Door één persoon binnen een multi-probleemgezin (mpg) in te zetten voor sociale ondersteuning, ontstaat een vertrouwensband tussen de hulpverlener van Aubisque en het gezin. Hierdoor kan de hulpverlener sociale steun op maat aanbieden. Bovendien is er bij veel cliënten die door Aubisque ondersteund worden, schaamte om over de multi-problematiek te praten en om naar instellingen te gaan.

Dit zorgt ervoor dat zij niet graag verschillende hulpverleners in huis hebben, waaraan zij telkens hun verhaal moeten doen. Sociale ondersteuning via één persoon is daarom een goede oplossing voor dit probleem.

80% van de mpg-gezinsleden zijn hulpverleningsmoe: het is een gegeven dat een mpg-cliënt ongeveer 20 keer hetzelfde verhaal moet vertellen aan evenzoveel hulpverleners.

Aubisque begeleidt op dit moment een gezin waar in het jaar 2010 maar liefst 23 verschillende hulpverleners hun diensten hebben aangeboden. Wat ons opviel in deze casus was dat de hulpverleners onderling geen enkel contact met elkaar hadden. Het gevolg was dat Aubisque kon puinruimen en dat het wantrouwen van dit gezin jegens de hulpverlening zeer groot was. Dit is het beeld wat men steeds vaker tegenkomt binnen een mpg.

Tijdens de wekelijkse huisbezoeken worden allerlei probleemsituaties systematisch aangepakt. Denk hiermee aan financiële schulden, verslaving, buurtoverlast, opvoedingsproblematiek, familieperikelen, sociale problemen, agressie, dagbesteding, uitkeringen enz.

De hulpverlener van Aubisque wordt bij deze wekelijkse huisbezoeken niet gehinderd door kaders, iets wat de reguliere hulpverlener wel wordt. Het positieve van deze vorm is dat de hulpverlener van Aubisque ook buitenshuis, in een informele sfeer, de mpg-cliënt bij kan staan met sociale steun. Door gelijkwaardigheid te creëren tussen de hulpverlener en het gezin kunnen de familieleden zelf aangeven wat ze willen delen en wat niet.

Zorgverlening multi-probleemgezinnen.

De problemen binnen een mpg worden bij Aubisque snel zichtbaar. Dit komt voornamelijk door het probleemgedrag dat de kinderen vertonen op school, thuis of in de buurt.

Meestal komt dit gedrag door de ouders: zij hebben in hun jeugd allerlei negatieve en traumatische ervaringen opgedaan. Ervaringen, die hun kijk op de maatschappij hebben vervormd. Met andere woorden: zij hebben geen gezond referentiekader. De multi-probleemgezinnen worden vervolgens aangemeld bij allerlei instanties die hulp verlenen op één specifiek gebied. Het vertrouwen in eigen kunnen gaat hierdoor achteruit en voor de ouders is er, mede door hun andere problemen, geen overzicht meer.

Voor een aantal gemeentes voert Aubisque op dit moment de regie binnen een aantal multi-probleemgezinnen. Deze projecten zijn nu al succesvol. Aubisque draagt er zorg voor dat de mpg-cliënten hun afspraken bij onze ketenpartners nakomen. De eerste afspraken bij de ketenpartners worden altijd samen met een medewerker van Aubisque bezocht. Deze werkwijze wordt door zowel ketenpartners als cliënten als zeer prettig ervaren.

Als er geen stappen vooruit worden gemaakt.

Zolang er stappen in de goede richting worden gemaakt, zal Aubisque met sociale hulp het gezin blijven ondersteunen. Mocht er na enkele maanden nog geen duidelijke vooruitgang zijn geboekt, dan worden de bezoeken geëvalueerd en eventueel gestopt. Op dat moment zal Aubisque het advies geven om een sociaal team of een regiegroep in te schakelen.
Aubisque verzorgt voor een aantal gemeenten, GGZ, GGD en woningbouwverenigingen de zorgverlening van multi-probleemgezinnen. Wat hierbij opvalt is dat men onze aanpak roemt, met daarbij de opmerking dat het een enorme tijdwinst oplevert voor de consulenten van de gemeenten. Ook de cliënten geven aan dat ze het prettig vinden om maar één keer hun verhaal te hoeven vertellen en niet tien keer aan tien verschillende instanties.